Tuesday, September 30, 2003

باني فيلم اسم روزنامه اي است كه مختص سينما در ايران منتشر ميشود. و اولين شماره آن هفتم مهر ماه روي پيشخوان روزنامه فروشيها ظاهر شد.

اين روزنامه در دوازده صفحه و تمام رنگي منتشر ميشود و قرار است علاوه بر امور سينمايي بقيه امور هنري را هم پوشش دهد.

صفحات اصلي روزنامه شامل سينماي ايران، سينماي جهان، تلويزيون، تئاتر، ادبيات ﴿ در چهار چوب سينما﴾ و موسيقي﴿ باز هم در چهار چوب سينما﴾ است.

كار روزنامه باني فيلم خواهد گرفت. چون سينما مقوله اي است كه اين روزنامه قطعا از حيث آگهي كمبودي نخواهد داشت و قرار هم نيست كسي زور بزند نقد با ارزشي در اين روزنامه چاپ كند. انتشار چند خبر از فيلم آينده فلان بازيگر و فلان كارگردان كافي است.

با اين روند توقيف مطبوعات منتظر باشيد كه به زودي شاهد انتشار روزنامه هاي رقيب در همين حوزه باشيم. آنهم سينمايي كه به قول بسيار از متصديان امور در حال كشيدن نفسهاي آخر است.

Sunday, September 28, 2003

اگر در ايران هستيد ...
فردا ﴿ دوشنبه﴾ اولين قسمت سريال هزاران چشم اثر كيانوش عياري از شبكه سه سيما پخش ميشود.
سينماي كيانوش عياري را دوست دارم و مدتها بود ﴿ از بعد از فيلم بودن يا نبودن﴾ خبري از ایشان نبود حتي نفهميديم سفره ايراني چي شد.
حتي اگر آن تلخي انتهاي فيلم آبادانيها در آن باشد. هنر كيانوش عياري اين است كه حتي هنگام نمايش معدود صحنه هاي شاد فيلمهايش موضوعي تلخ براي يادآوري دارد. يكبار ديگر انتهاي فيلم آنسوي آتش را در ذهنتان مرور كنيد.
دوشنبه ساعت هشت فراموش نشود.

جالب اينجاست كه آقايون از قول حسين ميگويند اگر دين نداريد آزاده باشيد

اونوقت ياس نو، نه يكبار نه دوبار بيش از ده بار حاضر شده جوابيه دادستاني تهران را عليرغم ميل باطني در كمال آزادگي! چاپ كند.

تحمل اينهمه ذلت و خواري براي چي؟ چاپ روزنامه اي كه چندان نقشي هم در معادلات سياسي مملكت ندارد؟

Thursday, September 25, 2003

ظاهرا غربي ها در فحش دادن به كساني كه دوستشان نميدارند بسيار عاقلانه تر از ما رفتار ميكنند. مايكل مور در فيلم بولينگ براي كلمباين با زيركي تصويري از چارلتون هيوستون ارائه ميدهد و وي را فردي ابله خود خواه و احمق نشان ميدهد. براي ارائه اين تصوير هيچ نيازي به فحاشي نيست. تصاوير مستند كافي است.

جيمز موريه در كتاب حاجي بابا بيش از صد سال قبل همين روش را براي ارائه تصويري بسيار بد از ايران به كار ميبرد. وي در كتابش فحاشي نميكند اما جالب اينجاست كه در سراسر كتاب حاجي بابا شما حتي براي نمونه يك شخصيت مثبت و عاقل و كاردان ايراني نميبيند.

در دو بخش از كتاب جيمز موريه عنان اختيار از كف ميدهد و از زبان شخصيتهاي داستانش به طور مستقيم فحاشي ميكند.

يكبار از زبان ميرزا احمق در باب تفاوت بين فرنگيان و ايرانيان مینويسد
" رويمهرفته قاعده كلي در اين باب چنين است كه رفتار و كردار فرنگيها طابق النعل با رفتار و كردار ما مخالف و ضد و نقيض است، من بعضي از آنرا برايت ميگويم و تو خودت مابقي را بر آن حمل و قياس كن. فرنگيها بجاي اينكه موي سر را بتراشندو ريش را ول كنند ريش را ميتراشند و موي سر را ميگذارند چنانكه در چانه مو ندارند ولي سرشان چنان از مو انبوه است كه بزنان ميمانند و گويي نذر كرده اند كه به آن دست نزنند. فرنگيها روي چوب و تخته مينشينند در حالي كه ما روي زمين مينشينيم. فرنگيها با كارد و چنگال غذا ميخورند، در حالي كه ما با دست و پنجه ميخوريم، آنها هميشه متحركند ما هميشه ساكنيم. آنها لباس تنگ ميپوشند و مالباس گشاد ميپوشيم. آنها نماز نميكنند و ما روي پنج نوبت نماز ميكنيم. در نزد آنان اختيار با زن است در نزد ما اختيار با مرد است. زنهاي آنها يك بري روي اسب مينشينند زنهاي ما راست مينشينند. آنها ايستاده قضاي حاجت ميكنند ما نشسته. آنها شراب را حلال ميدانند و كم ميخورند ما حرام ميدانيم و زياد ميخوريم....
بار دوم از زبان گروهي از كردها كه از ظلم عثماني قصد فرار به ايران را دارند.
اي ياران بايرانيان دل مبنديد كه وفا ندارند. سلاح جنگ و آلت صلحشان دروغ است و خيانت. به هيچ و پوچ آدم را بدام مياندازند، هر قدر به عمارت ايشان بكوشي بخرابي تو ميكوشند. دروغ ناخوشي ملي و عيب فطري ايشان است و قسمهايي كه مدام ميخورند شاهد بزرگ بر صدق اين حرف،

Sunday, September 21, 2003

از درمان گذشته ترجمه غلطي از كتاب a burnt out case اثر گراهام گرين است كه در نمايشگاه امسال عرضه شده بود و گويا پخش عمومي اين كتاب به تازگي انجام گرفته است.

عنوان كتاب اشاره به بيماراني دارد كه دوره درمان يك بيماري سخت را طي كرده اند و ديگر اثري از بيماري در بدنشان ديده نميشود. ظاهرا بهترين ترجمه براي اين عنوان همان موضوع خاتمه يافته ﴿ ترجمه نعل به نعل كلمه﴾ است.

آثار گراهام گرين در ايران موضوع جالبي براي زور آزمايي مترجمان تازه كار بوده است. يكي از رمانهاي اين فرد به اسم سفرهايم با عمه ترجمه شده است. ﴿ ترجمه بعدي با عنوان سفرهايم با خاله جان منتشر شد﴾

ترجمه هاي بسيار بدي از كتابهاي ناخدا و دشمن، جان كلام، مامور ما در هاوانا قبلا از اين نويسنده منتشر شده بود.

سال گذشته دو اثر ضعيف اين نويسنده به اسم صخره بريتون و مامور معتمد با ترجمه اي قابل قبول منتشر شده بود.

از درمان گذشته را آقاي يداله آقا عباسي ترجمه كرده اند.

Thursday, September 18, 2003

تمام آثار تاركوفسكي توسط نشر ني و در يك جلد كتاب به اسم پنج فيلمنامه منتشر شد.

در آثار تاركوفسكي كلام دربند قدرت تصوير است و اصولا ديالوگ اهميت چنداني ندارد. خصوصا فيلم آينه كه در جشنواره فيلم فجر به زبان روسي كه حتي يك كلمه هم برايم مفهوم نبود آنرا تماشا كردم و بسيار لذت بردم و هنوز هم نسخه اي كه از اين فيلم در منزل دارم به همين زبان است.

با اين وجود هادي چپردار مژگان محمد و مجيد اسلامي اين پنج فيلمنامه را به فارسي ترجمه كرده اند. ناشر نشر ني و در مجموعه كتابهاي صد سال صد فيلمنامه منتشر شده است..

Saturday, September 13, 2003

تهران در طول پنج ماه گذشته ﴿ از ابتداي سال جاري تا كنون﴾ به طور متوسط هر سه روز یک روز در حالت خطرناك قرار داشت. حالت خطرناك سالي يك روز نبايد بيشتر گردد.
ياد آوري اين نكته هم شايد ضروري است كه تهران در شش ماه اول سال كمتر با پديده وارونگي دما دست به گريبان است و شش ماه دوم اين پديده كه باعث آلودگي شديد هوا خواهد شد، تشديد ميگردد.
غرب تهران زمينهايي بايري قرار داشت كه قبل از انقلاب به اسم خارج از محدوده شناخته ميشد و ساخت و ساز در اين زمينها ممنوع بود. اين زمينها بعد از انقلاب با سند سازي به مردم واگذار گرديد و تبديل شد به محله هاي جنت آباد و پونك و شهران و پيامبر و .... دليل اصلي عدم اجازه ساخت در اين زمينها اين بود كه محل ورود هواي تازه به تهران از اين زمينها بود و ساخت و ساز و بلند مرتبه سازي باعث جلوگيري از ورود هوا به تهران ميشد.
راه ورود هوا را خودمان بستيم.
دهه هفتاد و هشتادميلادي شركت جنرال موتورز در مزايده كنترل سيستم اتوبوسراني شهرهاي بزرگ آمريكا با قيمتي كه قابل رقابت براي بقيه شركت كننده ها نبود برنده شد و سيستم اتوبوسراني را در اين شهرها تقريبا تعطيل كرد و كار به جايي كشيد كه معروف است كه زندگي در اين شهرها بدون اتومبيل امكان ندارد.
الگوي شركت جنرال موتورز ظاهرا در دستور كار شركتهاي خودرو سازي ايراني كه بر خلاف ظاهرشان قدرتي عظيم در سیاستهای اجرایی كشور دارند تکرار شد. تا حدي كه نزديك يك دهه هر گونه طرح گسترش متروي تهران با اعمال نفوذ اين شركتها بايگاني شد.
شرايط شركت واحد كه البته قابل ذكر نيست. ساعت كار از شش صبح الي نه شب با تعداد اندک اتوبوسي كه به هر شكل امكان ندارد كسي تصور حمل و نقل راحت با اين اتوبوسها را به سر راه دهد.
براي مقايسه و درک اسفبار بودن وضع سيستم حمل و نقل عمومی نگاهي بياندازيد به سيستم حمل و نقل عمومي هر یک از شهرهای اروپا با جمعیتی کمتر از يک مليون نفر.
با اين شرايط زماني كه اخبار گوي سيماي جمهوري اسلامي ايران با لحن سرزنش بار ميفرمايد كه ايرانيان دوازده برابر بيشتر از مردم چين و سه برابر بيشتر از استاندارد جهاني بنزين مصرف ميكنند، اميدش را به مخاطبان نادان از دست نداده است.
مصرف ماشينهاي ايران به طور متوسط دو برابر مصرف جهاني بنزين است. توليد اين خودروها توسط دولت انجام ميگيرد و بخش خصوصي تقريبا در اين ميان هيچكاره است.
پنج سال است كه دولت زمزمه از رده خارج كردن خود روهاي فرسوده را مطرح كرده است و هنوز از ارائه يك طرح جامع ناتوان است.
به تمام اينها اضافه کنيد باغهایی که در شمال شهر تهران تا دو دهه قبل کمکی هر چند اندک به تصفيه آلودگی هوای آلوده این شهر میکردند و هم اکنون تبديل شده اند به برجهای مسکونی عظیم.
با تمام این اوصاف خواندن تیتر روزنامه شرق روز سه شنبه
مسولان کمیته کاهش آلودگی به بن بست رسیده اند
تهران را ترک کنيد
.

چندان اغراق شده نيست

Wednesday, September 10, 2003

من هم تا قبل از خواندن اين متن از كتاب حاجي باباي اصفهاني فكر ميكردم كپي رايت ايده خانه هاي عفاف متعلق به جمهوري اسلامي ايران است:

ملا باشي كه در هر كاري خر حسابي است در حساب كار خود خيلي روباه است. چونكه خير و نفع خود را در آن ديد، يعني چند خانه كوچك در اطراف شهر خريد و همه را صيغه خانه ساخت. در انجا جمعي از زنان يائسه و غير يائسه نشانيد تا هر مردي كه بخواهد تمتع از ايشان بتواند و ملا باشي هم از طرفين حق تمتعي دريافت دارد. اين مرد از همين راه داراي گنج شايگان شده است و هجوم عام بدرجه ايست كه ده دوازده آخوندهاي معمم از صبح تا شام مشغول صيغه خواندن هستند وباز سر جمعي بي كلاه ميماند و هر چند راه اين شريعه را دست اجتهاد من گشاد و اين فكر بكر از مخيله من زاد اما ملاباشي هيچ بهره اي به من نميدهد و حتي اين فكر بكر و اقدام بديع باسم او به قلم رفته است و از اينرو من نيز رغما لانفه تصميم گرفته ام كه زمام حل و عقد اين كارخانه ابداع را شخصا به دست بگيرم و خدمتي خاص بعام مومنين و مسلمين بنمايم....

بخشي از گفتار پنجاه و سوم كتاب حاجي باباي اصفهاني ترجمه ميرزا حبيب اصفهاني

Tuesday, September 09, 2003

" انقلاب زماني كه شرايط مردم در بدترين وضعيت ممكن است اتفاق نميافتد بلكه هنگامي اتفاف ميافتد كه اصلاحات، توقعاتي را ايجاد كند كه مردم بر ضد سيستم احمق قبلي، به راه بيافتند "

منتسكيو ﴿نقل به معني﴾

كمي تفكر در انقلاب هاي نيمه دوم قرن گذشته اعتبار يا بي اعتباري اين جمله را نشان ميدهد

Saturday, September 06, 2003

قرار است نشر نيلوفر كتاب كاملي در باره بهرام صادقي منتشر كند. اين كتاب كه نزديك به هزار صفحه حجم دارد شامل كليه يادداشتها، نامه ها و داستانهاي منتشر نشده نويسنده به اضافه يك زندگينامه صد و پنجاه صفحه اي به قلم محمدرضا اصلاني است.
نشر قصه سال گذشته كتاب ديگري در باب معرفي بهرام صادقي به قلم محمد رضا اصلاني منتشر كرده بود. از محمد رضا اصلاني به جز اين كتابها، نقدهايي كه روي آثار نويسندگان معاصر ايراني نوشته بود در مجلات ادبي كشور خوانده بوديم.
بهرام صادقي اولين نويسنده ايراني است كه تمام يادداشتها و نامه ها و قصه هايي كه به هر دليل نويسنده مايل به انتشارشان نبوده است، بعد از مرگش منتشر ميشود. بهتر ميدانيد كه صادق چوبك و هدايت قبل از مرگشان كليه يادداشتهايشان را از بين بردند.
اين مجموعه كه احتمالا در دو جلد چاپ خواهد شد حتي قصه هاي نيمه تمام نويسنده را هم در بردارد.

Tuesday, September 02, 2003

از طرف سايت كتابان كه دو هفته قبل تو اين وبلاگ معرفي كرده بودم نامه اي به دستم رسيد.

بسياري از مشكلات اين سايت حل شده است. از جمله سرعت بالا آمدن صفحات و ذكر نام ناشر.

اما خبر جالب براي دوستان مقيم خارج از كشور اين كه حدود يك ماه ديگر فروش كتاب به خارج از كشور آغاز خواهد شد. قيمت كتاب + هزينه پست.

قيمت تمام شده يك جلد كتاب به اين شكل بسيار ارزانتر از سايتهاي مشابه خواهد شد.

سايت كتابان توسط بخش خصوصي اداره ميشود و عليرغم اينكه هنوز اين سايت ايراداتي دارد اما ظاهرا گردانندگان آن گوش بسيار شنوايي براي انتقادات شما دارند.

معرفی کتاب يک شاخه شب بو
مسابقه داستانهای کوتاه بهرام صادقی از بسياري جهات در نوع خود يگانه است.

اين داستانها نبايد قبلا در كتابي منتشر شده باشند و هيچ محدوديتي درنوع داستان اعمال نخواهد شد.

۳- آثار ارسالي هيچ گونه محدوديت موضوعي، محتوايي و فرمي ندارند و به هيچ وجه از اين نظر مميزي نخواهند شد....

بنر مسابقه تا روز اعلام نتيجه در سمت چپ همين وبلاگ خواهد بود.

Monday, September 01, 2003

به زودي از دي اچ لارنس كتابي با ترجمه كاوه مير عباسي منتشر خواهد شد. دي اچ لارنس نويسنده اي بود كه در زمان حياتش مشكلات زيادي براي خودش و اطرافيانش درست كرد. وي به سختي با هنجارهاي جامعه درگير بود و در اين درگيري سلاحي جز قلم نداشت. كتاب فاسق خانم چترلي از زمان انتشار تا كنون در ليستي كه از سوي كليسا هر ساله منتشر ميشود جزو كتابهاي ممنوعه قرار دارد. به قول بامداد عزيز اين كتاب پانصد سال ديگر هم در ايران مجوز چاپ نخواهد گرفت. با داستاني شبيه به رمان آناكارنينا اما با توصيف بي پرواي صحنه هاي جنسي.

اگر مايل به مطالعه اين کتاب هستيد ميتوانيد از اين سايت آنرا ذخيره نماييد.
از دي اچ لارنس چند داستان كوتاه به فارسي منتشر شده است. روباه اولين رمان اين نويسنده است که توسط نشر باغ نو به زبان فارسی منتشر ميشود.