Thursday, May 04, 2006

دو سال پیش، اهدای جایزه نخل طلا به فیلم کم ارزش مایکل مور در ایران واکنشهای مثبت زیادی را در بین مطبوعات دولتی برانگیخت.
عدم قبول حتی یک فیلم از ایران در جشنواره کن امسال واکنشهای منفی افراطی را در همان مطبوعات باعث شد.
مدیریت ابلهانه جشنواره کن به سرعت از آبرو و اعتبار خود خرج میکند و سیاست را داخل هنر کرده است.
این موضوع البته جای کمترین اعتراضی برای ما ندارد.